eFactoring
Vážený užívateľ, používaním e-factoringu súhlasíte s používaním cookies, ktorú aplikácia k správnemu fungovaniu vyžaduje. Súhlasím
e-Factoring e-Factoring
 „Všeobecné podmienky“

1. Možnosť prihlásiť sa na zabezpečené stránky eFactoring majú iba tie subjekty, ktorým bol spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. vytvorený užívateľský účet a súhlasia so všeobecnými podmienkami.

2. Stlačením tlačidla „Vstup“ potvrdil užívateľ svoj súhlas so všeobecnými podmienkami.

3. Užívateľ súhlasí, že nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenou nesprávnou funkciou služieb, alebo únikom informácií.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akýkoľvek zásah do systému bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia užívateľom.

5. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním služieb.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok používania služieb a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Prevádzkovateľ má právo zo služby eFactoring odstrániť užívateľský účet, ktorého užívateľ ho používa v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti.

8. Všetky informácie na týchto stránkach sú poskytované bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. Spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. neručí za to, že: (i) informácie budú spĺňať vaše požiadavky, (ii) informácie budú nepretržité, včasné, bezpečné a bezchybné.

9. Tieto stránky môžu obsahovať technické alebo iné nepresnosti, prípadne typografické chyby. Spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. je oprávnená kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, uskutočňovať zmeny v službách uvedených na týchto stránkach

10. Spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. ani jej dodávatelia v žiadnom prípade neručia vám ani tretej strane za žiadne mimoriadne, trestné, náhodné, nepriame alebo následné škody ľubovoľnej povahy alebo za akékoľvek škody vrátane, ale nie výhradne, škôd vzniknutých následkom straty použiteľnosti, straty dát alebo ušlého zisku

11. Súhlasíte s tým, že nebudete uplatňovať voči spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., jej pridruženým a sesterským spoločnostiam, vedúcim pracovníkom, zástupcom a zamestnancom žiaden právny nárok alebo požiadavku uplatňovanú Vami alebo treťou stranou na základe tu uvedených informácií, ďalej vzniknutý z vášho používania týchto stránok, pripojenia k stránkam, porušenia podmienok alebo porušenia práv inej osoby alebo právnickej osoby.